Daňový doklad, daňovo uznateľný výdavok

Vo svojom ďalšom príspevku by som sa chcel venovať problematike, ktorá nie je jasná mnohým, najmä začínajúcim podnikateľom – živnostníkom. V tejto problematike mnohokrát však majú problém sa orientovať aj podnikatelia prevádzkujúci podnikanie dlhé roky. Konkrétne ide o problematiku spôsobu, ako „dostať do daňových výdavkov“ konkrétny výdavok, ktorý podnikateľovi vznikol.

Príspevok bude skôr orientovaný na podnikateľov – živnostníkov, preto sa budem skôr venovať podnikateľom, ktorí vedú Jednoduché účtovníctvo. Vysvetlím však aj rozdiel oproti podnikateľom či firmám účtujúcim v sústave Podvojného účtovníctva.

Základným predpokladom pre uznanie výdavku pre účely Dane z príjmu, sofistikovane – podľa zákona, povedané – na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, je existencia daňového dokladu. Čo vlastne je daňový doklad? No a tu prichádzame k prvej absurdnosti našej legislatívy. Človek neovládajúci chaos existujúci v našej legislatíve, by jasnú definíciu tohto pojmu hľadal v Zákone o dani z príjmu. Bohužiaľ, nič…

Ideme teda ďalej, Zákon o správe daní a poplatkov sa nám už premenoval, teraz nesie honosný názov Daňový poriadok – tam ale tiež taká definícia nie je…. Ďalej tu máme Zákon o Dani z pridanej hodnoty – ale prečo by mal malý živnostník, neplatiteľ DPH, sem pozerať, keď Zákon sa týka v drvivej väčšine platiteľov? Áno, v tomto zákone nájdeme aspoň náležitosti daňového dokladu, ale stále sa to týka z pohľadu platiteľa DPH. A tak sa všeobecne uznáva, že daňovým dokladom je doklad v zmysle Zákona o účtovníctve, ak obsahuje náležitosti účtovného dokladu.

Daňovým dokladom najčastejšie býva faktúra alebo doklad z ERP / elektronickej registračnej pokladnice/. Môže ním však byť aj paragon či napr. Zmluva o dodávkach služieb, ak obsahuje všetky potrebné náležitosti, prípadne Splátkový kalendár.

To, že máme daňový doklad, nás ale ešte neoprávňuje dať si takýto výdavok ako daňový – čiže si oň ponížiť základ dane z príjmu. A tu sa dostávame k podstate veci, ktorú, bohužiaľ, mnohí klienti účtovných spoločnosti nechápu pri spracovaní účtovnej agendy.

Práca účtovníka totiž nespočíva len v zaúčtovaní dokladu, ale aj v daňovom posúdení, mnohokrát dokonca zaúčtovanie dokladu závisí od posúdenia daňovej uznateľnosti. Aby toto účtovník zvládal, musí na veľmi slušnej úrovni ovládať Zákon o dani z príjmu a správne posúdiť ten-ktorý výdavok. A toto je oveľa náročnejšia úloha ako konkrétne zaúčtovanie. Klient, ktorému sa spracováva agenda, vidí len zaúčtovanie dokladu – ale už menej si uvedomuje, že ten účtovník musel správne posúdiť daňovú uznateľnosť podľa Zákona o dani z príjmu. Ide o vedomosti účtovníka, ktoré sú z pohľadu trhu viac hodnotené ako nejaká manuálna práca pri zaúčtovaní dokladu.

Aby som to ale doteraz zhrnul – účtovník musí mať k dispozícii daňový doklad a konkrétny výdavok musí byť daňovo uznateľný podľa Zákona o dani z príjmov. A aby toho nebolo málo, výdavok musí byť aj realizovaný – čiže doklad, faktúra musí byť uhradená a daňovým výdavkom sa stáva až dátumom úhrady. Toto ale platí pre podnikateľov účtujúcich v sústave Jednoduchého účtovníctva. V rámci Podvojného účtovníctva daňová uznateľnosť v drvivej väčšine nie je viazaná na úhradu / aj tu však existujú výnimky, ako napr. zmluvné sankcie/. Prichádzame teda k prekvapivému záveru, že účtovné jednotky /podnikatelia/, ktoré vedú svoju agendu v sústave Jednoduchého účtovníctva, pre daňovú uznateľnosť výdavku musia spĺňať viac kritérií ako firmy alebo podnikatelia účtujúci v Podvojnom účtovníctve.

Pevne dúfam, že som svojím príspevok aspoň sčasti objasnil dosť ťažkú problematiku. V tomto článku som však zďaleka nespomenul napr. odpisy, čo je veľmi špecifický spôsob ako dostať hodnotu dlhodobého majetku do daňových výdavkov. Mojou úlohou bolo vysvetliť, čo to je daňový doklad, daňová uznateľnosť a problémy s tým spojene.

Stále platí, že v prípade otázok sa môže návštevník tohto blogu obrátiť na kontakt@spracovanieuctovnictva.com

Ján Králik

riaditeľ spoločnosti JK TAX, s.r.o.
Telefón: +421 907 707062
Email: kontakt@spracovanieuctovnictva.com
Ak potrebujete profesionálne služby v oblasti vedenia účtovnictva,
tak ma neváhajte kontaktovať.

Kontakt

Príspevok bol vložený Blog a označený , , , , , , , . Vytvorte záložku pre trvalý odkaz.