Smernice

K prehľadnému účtovníctvu, hodnoverným výsledkom hospodárenia, stavu majetku, záväzkov, základného imania nepochybne prispievajú kvalitne vypracované a v praxi dodržiavané vnútropodnikové predpisy – smernice. Ponúkame možnosť vytvorenia vnútropodnikovej legislatívy v zmysle našich právnych predpisov. Je možnosť vytvoriť smernice presne podľa požiadaviek klienta / samozrejme, musia byť v súlade so slovenskou legislatívou/.

V portfóliu našich služieb sa nachádza:

  • vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre účtovníctvo
  • tvorba vnútropodnikových smerníc pre oblasť personalistiky, mzdovej agendy
  • vypracovanie vnútropodnikových smerníc pre oblasť skladového hospodárstva
  • ďalšie, na základe požiadavky klienta na mieru vytvorené smernice, postupy