Závierka, daň z príjmov

Účtovná, daňová závierka je to, čo azda najviac zaujíma konkrétny podnikateľský subjekt. My Vám Vašu celoročnú snaha pomôžeme zosumarizovať .

V rámci závierky ponúkame

  • Vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, ktorý vedie svoje účtovníctvo v sústave Jednoduchého účtovníctva / Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch/
  • vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, ktorý vedie svoje účtovníctvo v sústave Podvojného účtovníctva (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke, Výkaz cash flow)
  • Vytvorenie Daňového priznania k Dani z príjmov právnických osôb
  • Spracovanie Daňového priznania k Dani z príjmov fyzických osôb – ako podnikateľov tak i nepodnikateľov / Daňové tlačivo B, Daňové tlačivo A/